• Together Against Poverty

  • 1

Selle projekti põhieesmärk onvaesuse ennetamineläbi projekti sihtrühma de le sobivate õppevahndite väljatöötamise ja rakendamise

vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riskigruppides olevatele inimestele [nt . töötud , vähese oskuste või haridusega inimesed , üksikvanemad või paljulapselised pered ]

poliitikud või sotsiaalpoliitik a kujundajad

See projekt on mõlema sihtrühma kindlaks tehtud tegelike vajaduste vahe tulemus . See vahe tuleneb vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riskide valest hindamisest, ning ebaadekvaatsest abist

Europpa Sotsiaalhartaon Euroopa Nõukogu poolt allkirjastatud dokument18. Oktoobril Torinos 1961, mis kaitseb igapäevaseid vabadusi ja õigusi: majutus, tervishoid, haridus, tööhõive õiguslik ja sotsiaalne kaitse, õksikisiku liikumisvabadus , mitte diskrimineerimine. Hartat täiendati 1996 aastal

 


Artikkel 30


Õigus kaitsele vaesus ja sotsiaalse tõrjutuse eest .
Selleks, et tagada tõhus õiguslik kaitsel vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu, kohustuvad lepinguosalised:

  • Võtta kasutusele meetmed kooskõlastatud lähenemisviiside raames

  • Edendada tõhusat juurde pääsu isikutele, kes elavad vaesuses või sotsiaalses tõrjutuses, samuti nendes riskigrupis olevatele inimestele, ning nende perekondadele eelkõige tööhõivele, haridusele, koolitusele, kultuuri - sotsiaal - ja arstiabile, ning vajaduse korral

Peamised intellektuaalsed väljundid on seotud planeeritud tegevustega, mis viiakse ellu kahes etapis

Uuring (01/09/2014 - 31/08/2015)

Kavatsetakse läbi viia vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse põhjalik uuring , mida omakorda täiendavad sotsiaalkindlustuse mudelid. Nendelt tegevustelt oodatakse järgmisi tulemusi:

  • Uurimistöö vaesuse kohta;

  • Uurimistöö s otsiaalkindlust use toimimise kohta;

Tööseminar (01/09/2015 - 31/08/2016)

Hõlmab endas treenimismetoodika väljatöötamistning tööseminaride pakkumst mõlemale sihtrühmale . Selle etapi tulemused on

  • Vaeste ja sotsiaalselt tõrjutud inimes tele mõeldud tööseminaride läbiviimise metoodika
  • Sotsiaalpoliitika kujundajatele mõeldud tööseminaride läbiviimise metoodika