Uudised

November 2014 kuni Jaanuar 2015 viidi läbi projekti raames süvaintervjuud sihtgruppide 15 esindajaga ehk inimestega, kes on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riskigruppides.

Uurimuses osalejate seas oli töötuid, madala haridustasemega inimesi, üksikvanemaid või paljulapselisi peresid ning madala sissetulekuga inimesi. 15 küsitletud inimesest 11 olid töötud ning 4 töötasid, kuid nende sissetulekust ei piisanud nende väitel põhivajaduste rahuldamiseks. Mitte ühelgil vastanul polnud mingisuguseid säästusid, kuid nende majapidamised olid võlgades. Ainult ühel juhtumil puudusid nii säästud, kui võlgnevused.

Kogu majapidamise sissetulek kõikus 300 zł ja 3000 zł vahel, ning viimases juhtumis oli sissetulek vaid 500 zł inimese kohta, mis võimaldas perel saada toetusi. 8 korral elasid vastanud maal, 5 korral elasid vastanud linnas, mille elanikkond oli suurem kui 100 000 inimest. 6 korral oli tegemist üksikvanematega, ning 6 korral paljulapseliste perekondadega. Ainult 1 vastanutest oli kõrgharidus, kuid see ei mõjutanud sissetulekut (talu sissetulek oli vaid 900 zł) .4 korral oli vastanutel olemas algharidus, enamus vastanutest olid naised (11 inimest).