Uudised

Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on väga keerulised nähtused, seda mitte ainult nende tekkepõhjuste pärast, vaid ka nende kulgemise ning mitmete lahenduste tõttu, mida kahjuks ei saa alati rakendada. Need probleemid erinevad riigiti. Antud projekti raames valminud monograafia käsitleb vaesust ja sotsiaalset tõrjutust erinevatest vaatepunktidest: nii abivajaja, kui ka abi osutava institutsiooni perspektiivist.

 

Esimene publikatsioon "Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse nägu valitud Euroopa riikides" kajastab meie uuringu tulemusi. Uuringus osalesid vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses elavad või riskirühmas olevad inimesed kuuest Euroopa riigist: Eestist, Hispaaniast, Hollandist, Poolast, Rumeeniast ja Itaaliast. Antud uurimus käsitleb nende probleemide teoreetilist külge ja erinevatest riikides kasutusel olevaid definitsioone. Üllitise põhielemendiks on probleemide analüüs kasutades uuringus osalenute arvamust.

Uuringus osalenud naine räägib:

"Minu olukord on raske. Enda põhivajaduste rahuldamiseks pean koguma vanarauda ja pudeleid, nii saan oma elektri- ja gaasiarved makstud. See on väga alandav […]. Mitte kõigile meeldib see, et ma sorin prügikastides otsides pudeleid ja purke ning nad julgustavad oma lapsi mind kiusama, see on väga piinlik". [Naine, 55 a]

See lühike lõik näitab probleemi uurimise keerukust. Publikatsiooni üks eesmärkidest oli anda hinnang võimalikele ennetatavatele meetmetele k.a ettevõtlusoskuste arendamisele. Uurijate jaoks olid nende inimeste arvamused peamiseks informatsiooni allikaks vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase meetme efektiivsuse kohta. Uuring paljastas teatuid eelistusi ja mõttemalle sõltuvalt abi kättesaadavusest. Kõige efektiivsemaks usutake olevat sotsiaalhoolekandesüsteemi. See sõltus muidugi teenuse kasutajate vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse sügavusest. Kuna soovitatava meetme põhiolemuseks on ettevõtlusoskuste arendamine, siis selle üllitise retsenseerijaks oli prof Prof.LeszekWoźniak, PhD. Rzeszowi Tehnoloogia instituudist. Prof Woźniak on üks austatumaid ettevõtluse ala eksperte.

Teine üllitis keskendub olemasolevatele sotsiaalhoolekande mudelitele, mille eesmärgiks on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamine ja ennetamine. Publikatsioon "Sotsiaahoolekande mudelid Euroopa riikides" mitte ainult ei esita olemasolevaid lahendusi antud probleemidele, vaid juhib tähelepanu teguritele, mida võiks arendada. Antud monograafia on välja arendatud sotsiaaltöötajatelt võetud intervjuude baasil. Nende avaldused, kommentaarid ning soovitused võeti arvesse lisaks pakkudes meie enda soovitusi. Neil paluti anda oma hinnang sellele, kuidas ettevõtlusoskuste arendamine võib aidata vaesusest väljuda ning milline oleks parim viis selliste oskuste õpetamiseks. Antud publikatsiooni retsenseerijaks oli prof Giancarlo Rovati Milano Püha Südame Katolliklikust Ülikoolist.

Mõlemad monograafiad olid TAP projekti tulemuseks ning on saadaval nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt.

Download:

“Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus valitud Euroopa riikides” Download

“Sotsiaalkindlustuse mudelid erinevates Euroopa maades” Download