Nieuws

Nederland

Algemeen

TAP is een specifiek Europees project, gefinancierd door Erasmus +, dat zich richt op de 'strijd tegen de armoede': Samen tegen armoede '. Daarnaast zijn er organisaties uit Polen, Estland, Italië, Roemenië, Spanje en Nederland betrokken. Vanuit Nederland neemt het Leido-netwerk deel aan het project. Een van de doelen is onderling kennis uit te wisselen, te leren van en met elkaar producten te ontwikkelen. 'Ondernemerschap' in de breedste zin van het woord wordt genoemd als één van de instrumenten om het risico van armoede en sociale uitsluiting te bestrij¬den. Zie: www.tap-project.eu, en de Nieuwsbrieven over het project: Op de website is algemene informatie te vinden. In mei werd een vorige voortgangsrapportage gestuurd naar mensen die geïnteresseerd zijn.

TAP bijeenkomst met Nederlandse experts

Op 1 juli is het Nederlandse TAP projectteam bijeen geweest voor een brainstormsessie met vier lectoren van verschillende hogescholen en met bestuurslid Jo Bothmer van het Europees Anti-Armoede Netwerk (EAPN) in Nederland. De deelnemende lectoren waren Klaas Molenaar (Finan-cial Inclusion & Nieuw Ondernemerschap, de Haagse Hogeschool), Nadja Jungmann (Schuld en Incasso, HU), Louis Polstra (Arbeidsmarkt kwesties, Hanzehogeschool Groningen) en Leni Beukema (Duurzaam HRM, Hanzehogeschool Groningen ). Ze zijn elk vanuit hun eigen interessegebied betrokken bij vragen van armoedebestrijding en ondernemerschap.

Doel van de bijeenkomst was een brede gedachtewisseling tussen deskundigen over de belang-rijkste thema's van het TAP-project en een inventarisatie van de mogelijke bijdragen aan de volgende activiteiten in het kader van het project. Ook Jo Bothmer en projectteam lid Bert Wissink presenteerden kort materialen uit respectievelijk EAPN Nederland en het programma EBC * L Life Management.

De sessie bracht ons tips en hints voor de voortzetting van de TAP-project, maar er waren ook enkele relevante kritische opmerkingen. Leden van het project delen de bevindingen in septem-ber met deelnemers uit andere landen gedurende een week in Turijn.