Nieuws

In het kader van het project "Samen tegen armoede (TAP)" zijn economische en sociale aspecten van armoede en sociale uitsluiting geanalyseerd. Eén van de elementen was de analyse van de minimum-lonen in bepaalde EU-landen.

Zes landen, waaronder Estland, Spanje, Nederland, Polen, Roemenië en Italië [1],werden binnen het project onderzocht. De analyse was gebaseerd op de Eurostat-database voor de jaren 2004-2015, per 1 januari van een bepaald jaar. In de geselecteerde landen kan duidelijk een duidelijke spreiding tus-sen de minimumlonen worden opgemerkt (grafiek 1). Het hoogste minimumloon komt voor in Nederland en was in deze periode gemiddeld 1400 euro. Het laagste tarief was te zien in Roemenië, waar het alleen in de laatste twee jaar uitkwam op 200 euro. Wat vermeldenswaard is, is dat het gemiddelde loon in bepaalde landen twee tot drie keer hoger is dan het minimumloon.

Grafiek 1. Minimumloonm voor de periode 2004-2015

Bron: EUROSTAT

Sommige huishoudens behoren tot de groep huishoudens die worden gekenmerkt door een lage tot zeer lage arbeidsintensiteit (het hebben van werk) wat kan resulteren in zeer lage inkomsten. In dit opzicht is het hebben van kinderen een bepalende factor, hoewel het geen algemene regel is. In het geval van een zeer lage intensiteit van het hebben van werk, gaat het om huishoudens zonder kin-deren (grafiek 1).

Tabel 1. Huishoudens met een lage of zeer lage arbeidsintensiteit (in %)

Land Huishoudens met kinderen Huishoudens zonder kinderen
Zeer laag Laag Zeer laag Laag
Estland 2,2 2,9 4,6 1,8
Spanje 5,2 5,0 7,2 4,2
Nederland 1,9 2,0 5,8 2,3
Polen 1,9 4,5 5,5 3,3
Roemenie 1,9 4,2 4,0 1,9
Italie 3,4 4,7 3,5 3,6

Bron: EUROSTAT, cijfers voor 2013

Het totale percentage huishoudens gekenmerkt door een lage of zeer lage werkintensiteit, met het al dan niet hebben van kinderen, bedroeg in Estland 11,5%. In Spanje was het zo veel als 21,6%. In Nederland was bijna de helft lager, 12%, vergelijkbaar met Roemenië. In Polen en Italië was dat 15,2%.

Voetnoot:

[1] De statistieken bevatten geen gegevens voor het minimumloon in Italie.