• Together Against Poverty

  • 1

Głównym celem projektu jest zapobieganie ubóstwu poprzez rozwój i wdrażanie narzędzi edukacyjnych, które są odpowiednie dla obu grup docelowych projektu:

osoby narażone na ubóstwo w szczególnym stopniu (tj. bezrobotni, osoby z niskim wykształceniem, samotni rodzice, rodziny wielodzietne oraz osoby osiągające niskie dochody)

politycy i decydenci w sferze społecznej

Projekt jest wynikiem rozpoznania luki między realnymi potrzebami osób z obu grup docelowych. Luka ta wynika z niezrozumienia problemów osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i ich niewystarczającego wsparcia.

Europejska Karta Społeczna to traktat Rady Europy podpisany w Turynie dnia 18 października 1961, który zabezpiecza wolności i prawa podstawowe: do mieszkania, zdrowia, edukacji, zatrudnienia, ochrony prawnej i społecznej, swobodnego przepływu osób, braku dyskryminacji. Karta została poddana rewizji w 1996 roku.

 


Artykuł 30


Prawo do ochrony przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do ochrony przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym, strony zobowiązują się:

  • do podjęcia działań w ramach ogólnego i skoordynowanego podejścia;

  • promocji efektywnego dostępu osób, które są dotknięte ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego do mieszkania, edukacji, kultury oraz wsparcia społecznego i zdrowotnego; do przeglądu tych środków w celu ich ewentualnego dostosowania.

Główne rezultaty intelektualne są związane z planowanymi działaniami realizowanymi w dwóch fazach projektu.

Badania (01.09.2014 - 31.08.2015)

Zaplanowano prowadzenie badań na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego, wraz z badaniem modeli zabezpieczenia społecznego. Te działania powinny przynieść następujące rezultaty:

  • Raport z badań nt. ubóstwa;
  • Raport z badań nt. modeli zabezpieczenia społecznego.

Warsztaty (01.09.2015 - 31.08.2016)

Obejmuje rozwój metodologii szkoleniowej oraz realizację warsztatów dla dwóch grup. Rezultaty tej fazy to

  • Metodologia prowadzenia warsztatów dla grup osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
  • Metodologia prowadzenia warsztatów dla decydentów w obszarze polityki społecznej;