Aktualności

Holandia

Ogólnie

TAP jest specyficznym projektem europejskim, finansowanym przez Erasmus+, który skupia się na „walce z ubóstwem”: Razem przeciw ubóstwu. Dodatkowo, w projekt ten zaangażowani są organizatorzy z Polski, Estonii, Włoch, Rumuni, Hiszpanii i Holandii. Z Holandii w projekcie uczestniczy sieć Leido. Jednym z celów projektu jest wzajemna wymiana wiedzy, nauka od siebie nawzajem i rozwój produktów. "Przedsiębiorczość" w szerszym tego słowa znaczeniu jest wymieniona jako jeden z instrumentów do walki z ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego. Na stronie internetowej można znaleźć więcej informacji: www.tap-project.eu i w biuletynach projektu. W maju raport dotyczący postępów został rozesłany do osób zainteresowanych.

Spotkanie z holenderskim specjalistami w ramach projektu TAP

Pierwszego lipca, holenderski zespół projektu TAP zwołał sesję 'burzy mózgów' z czterema wykładowcami z czterech uczelni oraz członkiem zarządu Jo Bothmer z European Anti-Poverty Network (EAPN) z Holandii. Uczestniczącymi wykładowcami byli Klaas Molenaar (Financial Inclusion & New Entrepreneurship, The Hague University), Nadja Jungmann (Debt and Debt Collection, HU), Louis Polstra (Labour Market issues, Hanze University Groningen) i Leni Beukema (Sustainable HRM, Hanze University Groningen). Każdy z nich z własnego obszaru zainteresowań zaangażowany jest w kwestii zmniejszenia ubóstwa i w przedsiębiorczości.

Uczestnicy spotkania mieli szeroki zakres poglądów pomiędzy specjalistami na główny temat projektu TAP oraz wykaz możliwych uczestników do kolejnych działań w ramach projektu. Także, Jo Bothmer i zespół projektowy członka Bert Wissink krótko przedstawili materiały odpowiednio z EAPN Netherlands oraz programu EBC*L Life Management.

Sesja ta przyniosła nam wskazówki i porady dla kontynuacji projektu TAP, ale również wydano kilka odpowiednich uwag krytycznych. Członkowie projektu udostępnili wyniki we wrześniu z wynikami uczestników z innych krajów podczas tygodnia w Turynie.