Aktualności

Transfery społeczne definiowane są najczęściej jako: „bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia dochodu, przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami lub potrzebami, dokonywane w ramach wspólnie organizowanych systemów lub poza tymi systemami przez organy rządowe lub instytucje typu non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych (NPISH)” [1].

W pewnej części służą one wprost ograniczeniu ubóstwa. Transfery te dotyczą m.in.: świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń dla bezrobotnych i tych związanych z wiekiem oraz świadczeń dotyczących wykluczenia społecznego. Mimo tej różnorodności, transfery te odgrywają znaczącą rolę w ograniczaniu ubóstwa. Porównując wskaźnik zagrożenia ubóstwem przed transferami społecznymi (wszystkimi) w krajach partnerskich projektu widać wyraźny ich wpływ w niwelowaniu zagrożenia ubóstwem (Tabela 1 i Wykres 1). W zależności od kraju, transfery redukują od 5,5% (Rumunia i Włochy) do nawet 10,4% (Holandia).

Tabela1. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem przed i po transferach społecznych.

Miejsce zamieszkania Przed transferami społecznymi Po transferach społecznych
Ogółem Dzieci poniżej 18 r. ż. Ogółem Dzieci poniżej 18 r. ż.
Estonia 25,4 27,5 18,5 18,1
Hiszpania 30,0 38,0 20,4 27,5
Holandia 20,8 23,9 10,4 12,6
Polska 23,0 29,9 17,1 23,2
Rumunia 27,8 40,0 22,3 32,1
Włochy 24,6 33,6 19,1 24,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie: EUROSTAT, dane za rok 2013 (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database)

Wykres1. Porównanie wartości wskaźników zagrożenia ubóstwem przed i po transferach społecznych gospodarstwach domowych ogółem

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: EUROSTAT, dane za rok 2013 (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database)

Źródło:

[1] http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/definicje-pojec/3202,pojecie.html