Aktualności

W ramach projektu „TAP-Razem przeciw ubóstwu” analizie poddane zostały ekonomiczne i społeczne aspekty ubóstwa i wykluczenia społecznego. Jednym z badanych elementów była analiza wielkości płacy minimalnej w wybranych krajach Unii Europejskiej.

W ramach projektu przebadano sześć krajów, tj.: Estonię, Hiszpanię, Holandię, Polskę, Rumunię oraz Włochy [1]. Do analizy wykorzystano dane pochodzące w bazy EUROSTAT za lata 2004-2015 według informacji na dzień 1 lipca danego roku. W poszczególnych krajach widoczna jest bardzo duża rozpiętość płacy minimalnej (Wykres 1). Najwyższa wartość płacy minimalnej odnotowana była w Holandii i wynosiła w badanym okresie średnio 1,4 tys. EUR. Najniższa zaś była w Rumunii i tylko w ostatnich dwóch latach wyniosła nieco ponad 200 EUR. Warto zaznaczyć, że średnia płaca w poszczególnych krajach jest od dwóch do trzech razy większa w stosunku do płacy minimalnej.

Wykres 1. Płaca minimalna w latach 2004-2015 w wybranych krajach UE

Źródło: EUROSTAT

Część gospodarstw domowych należy do grupy gospodarstw o niskiej lub nawet bardzo niskiej intensywności pracy, co skutkować może osiąganiem bardzo niskich dochodów. W tym względzie posiadanie dzieci często temu sprzyja, choć nie jest to regułą. W przypadku bardzo niskiej intensywności pracy jest ona częściej spotykana w gospodarstwach domowych bez dzieci (Tabela 1).

Tabela 1. Gospodarstwa o niskiej lub bardzo niskiej intensywności pracy (w %)

Miejsce zamieszkania gospodarstwa z dziećmi gospodarstwa bez dzieci
bardzo niska niska bardzo niska niska
Estonia 2,2 2,9 4,6 1,8
Hiszpania 5,2 5,0 7,2 4,2
Holandia 1,9 2,0 5,8 2,3
Polska 1,9 4,5 5,5 3,3
Rumunia 1,9 4,2 4,0 1,9
Włochy 3,4 4,7 3,5 3,6

Źródło: EUROSTAT, dane za rok 2013

Łączny odsetek gospodarstw o niskiej i bardzo niskiej intensywności pracy, w których są bądź nie ma dzieci w Estonii wyniósł 11,5%. W Hiszpanii odsetek ten sięgnął aż 21,6%. W Holandii był on prawie dwukrotnie niższy i wyniósł 12%, podobnie w Rumunii. W Polsce i we Włoszech było to po 15,2%.

Przypisy:

[1] Statystyki nie odnotowują płacy minimalnej we Włoszech.