Aktualności

Przez pięć wrześniowych dni (21-25.09.2015) przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w krótkim programie szkoleniowym (LTTA) w ramach projektu „TAP - Razem przeciw ubóstwu”. Celem spotkania dedykowanego pracującym w ramach projektu było wzajemne uczenie się zorientowane na wypracowanie dwóch adekwatnych metodologii warsztatów.

 

Metodologie te, adresowane do osób ubogich i wykluczonych społecznie oraz do decydentów i polityków społecznych, będą efektem realizacji kolejnych etapów projektu. Na spotkaniu, osoby zaangażowane w projekt, miały okazję wymienić doświadczenie oraz przejść kilkudniowe szkolenie pozwalające nabyć im potrzebnych umiejętności. To właśnie na ten obszar został położony główny akcent. Partnerzy projektu przygotowali poszczególne elementy programu szkoleniowego, które tworzyły spójną całość. Uczestnicy mieli więc okazję do zapoznania się (i przećwiczenia) metod pracy grupowej, korzystania z metod heurystycznych czy umiejętnego korzystania z kompetencji miękkich. Przy okazji wspólnej pracy, partnerzy opracowali podstawę metodologiczną warsztatów oraz zintegrowali się w większym niż dotychczas stopniu, co przełożyło się na efektywność podejmowanych działań w projekcie. Oprócz projektowego wymiaru spotkania, integracji i wzajemnemu poznaniu służył także czas wolny spędzany razem. Pobyt w Turynie przyniósł nie tylko konkretny efekt dla projektu, ale pozwolił na zacieśnienie relacji łączących osoby uczestniczące w projekcie.