Aktualności

W ramach projektu „TAP-Razem Przeciw Ubóstwu” realizowanego w partnerstwie międzynarodowym w finansowanego ze środków Komisji Europejskiej (Program Erasmus+), prowadzone są nadal cykliczne analizy zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dane dostępne w tym zakresie pochodzą często z prowadzonych badań społecznych. Jednym z przykładów jest portal Eurofound, na którym publikowane są dane gromadzone przez tę właśnie agendę Unii Europejskiej (www.eurofound.europa.eu).

W ramach prowadzonego Europejskiego badania jakości życia w 2012 przeprowadzono ankietę zawierającą pytania na temat standardu życia i deprywacji, w której zawarte było pytanie jak dane gospodarstwo wiąże tzw. „koniec z końcem”. Dane prezentowane na portalu pozwalają wskazać udzielone odpowiedzi ze względu na różne grupy dochodowe, do których należeli respondenci. Biorąc pod uwagę tematykę projektu „TAP” wybrano osoby osiągające najniższe dochody. Miały one możliwość wskazania jednej z sześciu opcji: bardzo trudno, trudno, dosyć trudno, dosyć łatwo, łatwo, bardzo łatwo. Analizując odpowiedzi udzielone tylko dla skrajnych ocen, tj.: bardzo trudno i bardzo łatwo widać ogromne dysproporcje w tym zakresie wśród krajów europejskich (Wykres 1 i 2).

Wykres 1. Rozkład odsetka gospodarstw wskazujący ocenę „bardzo trudno”

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.eurofound.europa.eu

 

Wykres 2.Rozkład odsetka gospodarstw wskazujący ocenę „bardzo łatwo”

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.eurofound.europa.eu

 

Średnio 20% gospodarstw w krajach Europy wskazało, że „wiąże koniec z końcem” z bardzo dużą trudnością (mediana 19,6%). W niektórych krajach, takich jak Grecja, Rumunia, Słowacja czy Litwa odsetek ten był znacząco wyższy (odpowiednio: 51,5% w Grecji, 38,2% w Rumunii, 35,6% na Słowacji oraz 32,1% na Litwie). O tym, że osiągając najniższe dochody, gospodarstwo mogło zaspokajać potrzeby z wielką łatwością przekonanych było niespełna 2,3% (średnio). Mediana odpowiedzi w tym przypadku wynosiła tylko 1,4%. Powyżej 10% w tej kategorii oceny wskazano tylko w Danii oraz w Szwecji (odpowiednio: 12,1% oraz 10,2%). W niektórych z badanych krajów ta odpowiedź nie został w ogóle udzielona, zatem taka sytuacja w ocenie respondentów nie miała miejsca wcale (w Czarnogórze, na Węgrzech, Litwie, Malcie, Słowacji i w Portugalii). W krajach partnerów biorących udział w projekcie, wskazano następujące odpowiedzi w analizowanych kategoriach (Tabela 1).

 

Tabela 1. Odpowiedzi w poszczególnych kategoriach udzielone w krajach partnerskich.

Kraj bardzo trudno bardzo łatwo
Estonia 19,6 0,8
Hiszpania 24,6 1,6
Holandia 11,9 3,5
Polska 24,7 1,2
Rumunia 38,2 0,9
Włochy 17,7 0,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.eurofound.europa.eu