• Together Against Poverty

  • 1

Scopul principal al proiectului este prevenirea sărăciei prin dezvoltarea și implementarea unor instrumente educaționale adecvate pentru cele două grupuri țintă ale proiectului

persoanele cele mai vulnerabile expuse sărăciei și excluziunii sociale [șomeri, persoane cu abilități limitate sau cu nivel de școlarizare redus, părinți singuri sau familii cu mulți copii];

politicienii și decidenții din domeniul politicilor sociale

Proiectul a rezultat din identificarea nevoilor reale ale persoanelor care constituie grupul țintă, ceea ce ne-a indicat înțelegerea superficială a problemei riscului sărăciei și excluziunii sociale și, ca urmare, oferirea unui sprijin neadecvat pentru persoanele în cauză.

European Social Charter (Carta Socială Europeană) este un tratat al Consiliului Europei semnat la Torino în 18 oct 1961, care protejează drepturile fundamentale și libertățile cotidiene: la locuire, sănătate, educație, ocupare, protecţie juridică și social, liber ate de mobilitate a indivizilor, non-dsicriminarea. Carta a fost revizuită în 1996.

 


Articolul 30


Dreptul la protecţie împotriva sărăciei și excluziunii sociale.
Având în vedere asigurarea exercitării efective a dreptului la protecţie împotriva sărăciei și excluziunii sociale, Părțile se angajează:

  • Să ia măsuri în cadrul unei abordări integratoare coordonate pentru

  • a promova accesul efectiv al persoanelor care trăiesc în sau sunt amenințate de excluziune socială sau sărăcie, precum și a familiilor acestora, la ocupare, locuire, formare, educație, cultură și asistență socială și medicală; să rev izuiască aceste măsuri pentru a l e adapta dacă e necesar

Produsele intelectuale majore se leagă de acţiunile care au fost prevăzute pentru cele două etape majore ale proiectului

Cercetarea (01/09/2014 - 31/08/2015)

Vom realiza un studiu al fenomenului sărăciei și excluziunii sociale, precum și un studiu al modelelor de securitate socială. Aceste studii vor conduce la două produse:

  • raport de cercetare asupra sărăciei;

  • raport de cercetare asupra modelelor de securitate socială funcționale;

Workshop - uri (01/09/2015 - 31/08/2016)

Mplică elaborarea unei metodologii de formare și de livrare a workshop - urilor pentru cele două grupuri țintă. Rezultatele acestei etape vor fi:

  • Met odolog i e pentru realizarea workshop - urilor pentru persoane în risc de sărăcie și de excluziune socială
  • Met odolog i e pentru realizarea workshop - urilor pentru decidenți și policy - maker - i din domeniul social Met odolog i e pentru realizarea workshop - urilor pentru decidenți și policy-maker-i din domeniul social